c
1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
h

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chcemy żebyś wiedział, że przywiązujemy szczególną wagę do ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa stworzyliśmy niniejszy dokument, który określa w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez Be Pro Sylwia Przydacz, Chorzyna 40, 98-320 Osjaków, NIP 832230014.

W treści Polityki Prywatności posługujemy się skrótem RODO, który oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Be Pro Sylwia Przydacz, Chorzyna 40, 98-320 Osjaków NIP 832230014. Posługując się w dalszej części pojęciem ‚Administrator’ mamy na myśli wspomniany wyżej podmiot.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych 

Przetwarzamy wyłącznie informacje, które powierzyłeś nam sam. Nie zbieramy danych osobowych dotyczących Ciebie z innych źródeł.

 1. Dane osobowe, które będziemy przetwarzać

W celu jak najlepszego i najbardziej efektywnego świadczenia usługi fitness niezbędne nam będą Twoje dane kontaktowe, data urodzin, informacje o Twojej aktualnej aktywności fizyczna oraz stanie zdrowia. Dokonamy również pomiarów Twojego ciała.

Jeżeli z jakiś powodów nie chcesz przekazać nam powyższych danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi fitness.

 1. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w różnych celach, w rożnym zakresie, a co za tym różnić mogą się podstawy prawne określone w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. świadczenie usługi fitness

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług fitness lub w związku z podjęciem czynności zmierzających do zawarcia wspomnianej umowy. Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jednak w zakresie w jakim przetwarzamy dane o Twoim zdrowiu, którym RODO przyznaje przymiot danych wrażliwych, będziemy wymagać od Ciebie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 2 lit a) RODO.

 1. marketing

Chcemy również móc się z Tobą skontaktować drogą telefoniczną i mailową w celu przedstawienia Ci aktualnych promocji na usługi fitness oferowane przez Be PRO. Podstawą takiego przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes administratora, co przewiduje art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Jeżeli jednak nie życzysz sobie otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji o charakterze marketingowych daj nam znać.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Nie dzielimy się z podmiotami zewnętrznymi Twoimi danymi.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo jak jest to niezbędne dla celów określonych w punkcie 4.

 1. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia, których realizację zapewniamy:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu – wskazanemu przez Ciebie – podmiotowi,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych,
  które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj jednak, że cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.

W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania. Termin ten może zostać wydłużony jeszcze o dwa kolejne miesiące, o czym Administrator Cię poinformuje w pierwotnym – miesięcznym – terminie.

 1. Zabezpieczenie Twoich danych

Stosujemy adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane, zwłaszcza w kontekście prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez nas analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

 1. Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane lub chcesz wyegzekwować swoje prawa skontaktuj się z nami pisząc na adres kontakt@stzone.pl